Pricacybeleid van Sail Center 107

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Sail Center 107 (hierna: “Sail Center”) verwerkt van haar leden, vrienden, deelnemers, sponsoren, en passanten.

Indien je lid wordt van Sail Center, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Sail Center verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Sail Center 107, p/a Wingerd 4, 2496 VC Den Haag, KvK 40412565. Het bestuur is bereikbaar via

2. Welke gegevens verwerkt Sail Center en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a. voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b. adresgegevens eventueel postadres
c. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d. naam en telefoonnummer van de contactpersoon in geval van nood
e. welke sport(en) wordt beoefend / welk materiaal wordt gebruikt.

2.2 Sail Center verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instanties, gebruikmaking van de passantenregeling, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b. je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Sail Center;
c. je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
d. je naam, de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon in geval van nood worden gebruikt om te informeren in een noodsituatie.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Sail Center en je te informeren over de ontwikkelingen van Sail Center.

Berichtgeving (opt-out):
Sail Center gebruikt je naam en e-mailadres om je via haar e-mail nieuwsbrief en notificaties te informeren over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Sail Center. Afmelding voor deze mailings en notificaties is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailings, en/of via de TeamApp Settings.

3. Bewaartermijnen
Sail Center verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap of gebruikmaking van de faciliteiten, en tot maximaal een jaar na afloop hiervan. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Sail Center passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Sail Center gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker(s) hebben wij een verwerkersovereenkomst, of heeft deze een eigen Privacy Policy. Verwerker(s) waar Sail Center gebruik van maakt zijn: Formdesk (overeenkomst), en TeamApp (policy).

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van Sail Center kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Sail Center zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Sail Center je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan het secretariaat:

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website en TeamApp bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

23 January 2021, 04:44
0.0
kt
0.0
kt
max
[lwa]